Faculty of geography
   Today 25 March / Monday /bottom week
Departments  
 

Staff

 
Chernomorets S.S.
Danilina A.V. 
Frolov D.M. 
Glazovskaya T.G.
Golubev V.N.
Grebennikov P.B.
Gryaznova V.V.
Khismatullin T.I.
Kidyaeva V.M.
Komarov A.Y. 
Kudin V.N.
Leontyeva T.A.
Molotkov N.M.
Molotkova Z.E.
Petrasov V.V.
Petrova E.G.
Rzhanitsyn G.A. 
Savernyuk E.A.
Svetlosanov V.A.
Seliverstov Yr.G.
Sokratov S.A.
Shnyparkov A.L. 
Turchaninova A.S.
Vaschalova T.V. 
Vaschenkova E.N.
Viskhadzhieva K.S.
   
LinksFAQ


Intensive short courses (1-2 months) in tourism, hydrometeorology etc. The courses are managed by leading scientists. In Russian language.More