Faculty of geography
   Today 16 September / Thursday /bottom week
Departments  
 

Staff

 
Chernomorets S.S.
Danilina A.V. 
Frolov D.M. 
Glazovskaya T.G.
Golubev V.N.
Grebennikov P.B.
Gryaznova V.V.
Khismatullin T.I.
Kidyaeva V.M.
Komarov A.Y. 
Kudin V.N.
Leontyeva T.A.
Molotkov N.M.
Molotkova Z.E.
Petrasov V.V.
Petrova E.G.
Rzhanitsyn G.A. 
Savernyuk E.A.
Svetlosanov V.A.
Seliverstov Yr.G.
Sokratov S.A.
Shnyparkov A.L. 
Turchaninova A.S.
Vaschalova T.V. 
Vaschenkova E.N.
Viskhadzhieva K.S.
   
LinksFAQ


Intensive short courses (1-2 months) in tourism, hydrometeorology etc. The courses are managed by leading scientists. In Russian language.More